ใบสมัครงาน
APPLICATION FOR EMPLOYMENT

 1. กรุณาอ่านให้เข้าใจตลอดก่อนกรอกใบสมัครนี้
  (Read through carefully before complete)
 2. กรอกเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญา
  (State in English for the Degree graduated person)
 3. กรอกด้วยปากกาเท่านั้น พร้อมเซ็นชื่อกำกับท้ายสุด และแนบเอกสารดังนี้:
  This form must be written in ink, signed and return with
  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
   (One 1 Size photos)
  2. สำเนาการศึกษา/ปริญญาบัตร
   (Copy of official transcript/certificate)
  3. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) และใบพันพันธะการเกณฑ์ทหาร(กรณีผู้ชาย)
   (Copy of ID Card, house registration, marriage certificate (if any) and military exempt (male))
 4. กรอกที่อยู่ปัจจุบันและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ให้ชัดเจน
  (State clearly present address and telephone No.)
 5. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
  (Submit the form to Human Resources Dept.)
 6. บริษัทจะเก็บรักษาใบสมัครไว้เป็นเวลา 1 ปี
  (The form is kept for one full calendar year)
อัพโหลดรูปถ่าย 1 นิ้ว
(ชนิดของไฟล์ jpg, gif)
ตำแหน่งงานที่สมัคร :
Position Applied
เงินเดือนที่ต้องการ :
Salary Expected
ข้อมูลส่วนตัว PRESONAL DATA เพศ :
Sex
ชาย
Male
หญิง
Female
ชื่อ(ภาษาไทย) :
Name (in Thai)
สกุล
Surname
ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) :
Name (in English)
สกุล
Surname
วัน เดือน ปีเกิด :
Date of Birth
อายุ :
Age
น้ำหนัก :
Weight
ส่วนสูง :
Height
สัญชาติ :
Nationality
เชื้อชาติ :
Race
ศาสนา :
Religion
บัตรประชาชนเลขที่ :
ID Card No.
ออกให้ ณ :
Place of Issue
วันหมดอายุ :
Due Date
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :
Address
ที่อยู่ปัจจุบัน :
Present Address
โทรศัพท์ :
Phone
กรณีฉุกเฉินแจ้งชื่อ :
Emergency Contact
โทรศัพท์ :
Phone
ที่อยู่ :
Address