องค์กร

สาส์นจากผู้บริหาร


นายคยอง ฮวา ซง

ประธานคณะกรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ปี 2558 ที่ผ่านมานับเป็นปีที่ 4 นับแต่ที่โพสโคได้เข้ามาลงทุนในบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) โดยตลอดระยะเวลา 4 ปีนับตั้งแต่โพสโคเข้ามาบริหารงานนั้น ได้เห็นว่าความต้องการของตลาดสเตนเลสในประเทศไทยมีการพัฒนาไปมากกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกัน ตลาดไทยมีความต้องการสเตนเลสที่หลากหลายและถือเป็นศูนย์กลางที่องค์กรระดับโลกต่างๆเลือกที่จะยึดเอาเป็นฐานในการผลิตและเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียน ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ในครัวเรือน รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วย

อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมานั้น หากมองภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กและสเตนเลสทั่วโลก จะเห็นว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีนัก ความผันผวนของราคานิกเกิลยังเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส และปริมาณการผลิตส่วนเกินจากประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งสินค้าเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงการแข่งขันที่ร้อนแรง แต่ด้วยความสามารถของทีมผู้บริหารและพนักงาน ทำให้ปีที่ผ่านมา บริษัทฯสามารถทำยอดขายสินค้ารวมทั้งในและต่างประเทศได้สูงถึงกว่า 170,000 ตันด้วยกัน อันเป็นผลมาจากการวางแผนการตลาดที่เน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมประกอบกับกระจายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อยมากขึ้น การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สูงขึ้น ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายๆที่ รวมทั้งการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี ทำให้บริษัทฯยังคงรักษาผลประกอบการให้มีกำไรได้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

สำหรับในปี 2559 นี้ บริษัทฯได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นอย่างน้อย 10,000 ตัน โดยใช้กลยุทธลดต้นทุนวัตถุดิบ เพิ่มปริมาณและคุณภาพในการผลิตไม่ให้มีสินค้ามีตำหนิหรือเกิดการเคลมจากลูกค้า รวมทั้งวางแผนจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในประเทศให้ถึงร้อยละ 50 ไม่ว่าจะโดยการเข้าถึงลูกค้ารายใหม่ๆ การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรภายในองค์กรควบคู่กันไปพร้อมๆกันด้วย

บริษัทฯขอยืนยันที่จะเป็นผู้นำตลาดสเตนเลสในประเทศไทย ให้ผู้บริโภคได้ใช้สเตนเลสคุณภาพสูงและได้มาตรฐานของบริษัทฯ ถูกต้องตรงกับความต้องการ รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสเตนเลสในประเทศไทยให้เป็นที่แพร่หลาย ให้สามารถเลือกใช้สินค้าได้ถูกประเภท ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยตั้งแต่ผู้ผลิตลงไปจนถึงผู้บริโภคปลายน้ำด้วย

ท้ายนี้ เนื่องจากปีที่ผ่านมาถือเป็นปีแรกของผมที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทฯ จึงอยากขอใช้โอกาสนี้ กล่าวขอบคุณทั้งผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงานของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับและสนับสนุนบริษัทฯเป็นอย่างดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นนี้ต่อไปในภายภาคหน้า และผมจะพยายามบริหารบริษัทฯให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป เพื่อนำผลประโยชน์มาตอบแทนแก่ทุกๆท่านอย่างแน่นอน

ขอแสดงความนับถือ

Terms of Use | Privacy Policy
Copyright © 2014 POSCO-Thainox Public Company Limited. All rights reserved.
Recommend web browser: IE9+, Firefox, Chrome, Safari