การผลิต
และคุณภาพ

ระบบบริหารคุณภาพ

คุณภาพชั้นสูง (Top Class Quality) เป็นกฏบัตรของโพสโค-ไทยน๊อคซ์ ที่ลูกค้าไม่เพียงจับต้องได้แต่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและจากทั่วโลก
โพสโค-ไทยน๊อคซ์ได้นำระบบ QSS (Quick Six Sigma) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และนำกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) มาใช้ปรับกระบวนการทำงาน (Process) เพื่อใช้ลดความเสียหาย (loss) และการสูญเสีย (waste) จากการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานผลิต ด้วยระบบบริหารคุณภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงาน โพสโค-ไทยน๊อคซ์จึงได้การรับรองคุณภาพอย่างครบวงจร ทั้งการผลิต ผลิตภัณฑ์ และการบริการเทคนิคด้านวิศวกรรมโลหวิทยา ซึ่งเป็นปัจจัยที่สร้างความแตกต่างให้สเตนเลสของ 'โพสโค-ไทยน๊อคซ์' โดดเด่นจากสเตนเลสนำเข้าอื่นๆ

คุณภาพผลิตภัณฑ์
สเตนเลสจากโพสโค-ไทยน๊อคซ์ได้ผ่านกระบวนการผลิตจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามมาตรฐานสากล  ได้แก่

คุณภาพการผลิต

มาตรฐานและการรับรองต่าง ๆ ที่โพสโค-ไทยน็อคซ์ได้รับเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า

ISO 9001:2015 ระบบการบริหารงานคุณภาพ
ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
OHSAS 18001:2007 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ISO/IEC 17025:2005 มาตรฐานการรับรองความสามารถของห้องปฎิบัติการทดสอบ
TIS 1378-2539 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
JIS G 4305/ JIS G4312 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมญี่ปุ่น
IS 6911-2017 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอินเดีย
EN10088-4 ข้อกำหนดว่าด้วยวัตถุดิบที่ใช้ในงานก่อสร้างของสหภาพยุโรป
PED 97/23 EC มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับแรงดัน
W0/ W2/ W10 มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ทนแรงดัน หมวดวัสดุ
RoHS มาตรฐานความปลอดภัยด้านการกำจัดสารพิษปนเปื้อน
REACH มาตรฐานความปลอดภัยด้านการใช้สารเคมีในการผลิต
     

คุณภาพการบริการ
โพสโค-ไทยน๊อคซ์ให้บริการและผลิตสเตนเลสตามความต้องการของลูกค้า ให้คำแนะนำการใช้งาน และบริการด้านเทคนิคโดยทีมงานฝ่ายการตลาด
ซึ่งแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม และประเภทของลูกค้า ตลอดจนให้บริการเทคนิคเกี่ยวกับสเตนเลส สนับสนุนทั้งก่อนและหลังการขาย นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับทีมงานตรวจสอบคุณภาพในการผลิต และทีมวิจัยผลิตภัณฑ์ จากห้องปฏิบัติการด้วยนักวิจัยมืออาชีพด้านวิศวกรรมโลหะการ ฯลฯ เพื่อมอบความ
คุ้มค่าในการใช้งานสเตนเลสจากโพสโค-ไทยน๊อคซ์ให้ลูกค้าพึงพอใจ

Terms of Use | Privacy Policy
Copyright © 2014 POSCO-Thainox Public Company Limited. All rights reserved.
Recommend web browser: IE9+, Firefox, Chrome, Safari